Politica de confidentialitate

Organizatorul Flight Festival respectă dreptul la protecția datelor cu caracter personal și prelucrează aceste date în deplină concordanță cu prevederile legale aplicabile, adică Regulamentul 679/2016 și Legea 190/2018 privind protecția datelor cu caracter personal.
Prin prezenta Politică de Confidențialitate vi se respectă dreptul la informare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Organizatorul Flight Festival. Prin urmare, acest document are rolul de vă aduce la cunoștință cine este persoana care vă prelucrează datele cu caracter personal, care sunt categoriile de date cu caracter personal prelucrate, scopul, temeiul legal, sursa datelor și perioada de stocare, cine are acces la date și cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal, care sunt drepturile cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal și ale aspecte importante să le cunoașteți înainte și pe tot parcursul prelucrării datelor dumneavoastră de către Organizator.
Cuprins
1. Calitatea Organizatorului față de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și datele sale de identificare
2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate, scopul, temeiul legal, sursa datelor dumneavoastră cu caracter personal și perioada de stocare
3. Accesul la datele cu caracter personal- destinatari
4. Transferul datelor cu caracter personal
5. Securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Principii privind prelucrarea de date cu caracter personal
6. Drepturile de care beneficiați
7. Confidențialitatea minorilor
8. Modificări în politica de confidențialitate
1. Calitatea Organizatorului Flight Festival față de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și datele sale de identificare
Organizatorul Flight Festival este Fundația Academică Culturală din Timișoara în colaborare cu societatea New Promo Mod SRL. Datele de identificare ale entităților care împreună au calitatea de Organizator al Fligh Festival sunt:
Fundația Academică Culturală din Timișoara – România, jud. Timiş, Timişoara, Bv. L. Rebreanu nr. 81/A, reprezentată de Ioan Coriolan Gârboni, în calitate de Președinte și colaboratorii Fundației, persoane fizice
New Promo Mod SRL – România, jud. Mehedinți, localitatea Drobeta-Turnu Severin, Aleea Narciselor nr. 1, reprezentată de dl. Cezar Stoienescu în calitate de administrator
Organizatorul are calitatea de operator de date față de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.
2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate, scopul, temeiul legal, sursa datelor dumneavoastră cu caracter personal și perioada de stocare
Vă rugăm să găsiți în tabelul de mai jos informații legate de categoriile de date prelucrate, scopul, temeiul legal, sursa datelor dumneavoastră cu caracter personal și perioada de stocare.
Nr. crt.
Categorii de date
Scopul
Temeiul juridic
Sursa datelor cu caracter personal
Durata de stocare
1.
Nume, Prenume, adresă de e-mail

Facilitatea accesului la spectacol/ eveniment
Art. 6 alin. (1) lit. b din Regulamentul nr. 679/2016 – Executarea contractului
Entertix – – societatea prin care achiziționați biletul de participare
3 ani de la finalizarea concertului/eveniment-ului
2.
Pentru persoanele cu dizabilități, se prelucrează în plus față de datele cu caracter personal indicate mai sus, și certificatul medical sau de handicap
Facilitatea accesului la spectacol/eveniment pentru persoanele cu dezabilități
Art. 6 alin. (1) lit. b și c din Regulamentul nr. 679/2016 – Executarea contractului și îndeplinirea unor obligații în domeniul protecției sociale
Direct de la dumneavoastră
3 ani de la finalizarea concertului/eveniment-ului
3.
Pentru persoanele însoțitoare ale persoanelor cu dizabilități, datele care reies din documentele justificative că au în îngrijire și protecție respectivele persoane cu dizabilități
Facilitatea accesului la spectacol/eveniment
Art. 6 alin. (1) lit. b și c din Regulamentul nr. 679/2016 – Executarea contractului și îndeplinirea unor obligații în domeniul protecției sociale
Direct de la dumneavoastră
3 ani de la finalizarea concertului/eveniment-ului
4.
Nume, Prenume, date de contact calitatea persoanei care exercită autoritatea părintească, numele minorului
Obținerea acordului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorului
Art. 6 alin. (1) lit. c din Regulamentul nr. 679/2016 – respectarea unei obligații legale ce cade în sarcina Organizatorului
Direct de la cel care exercită autoritatea părintească
3 ani de la finalizarea concertului/eveniment-ului
5.
Data nașterii, sexul și reședința participanților
Efectuarea de statistici
Art. 6 alin. (1) lit. f din Regulamentul nr. 679/2016 – interesul legitim al Organizatorului motivat de îmbunătățirea serviciilor la următoare ediție
Entertix – societatea prin care achiziționați biletul de participare
Pe perioada organizării evenimentelor Flight Festival
6.
Nume, prenume, adresă de e-mail, eventual și reședința (în funcție de modalitatea de comunicare)
Rezolvarea unor cereri legate de serviciile Flight Festival, rezolvarea unor eventuale reclamații în legătură cu drepturile consumatorului sau cele care derivă din protecția datelor cu caracter personal
Art. 6 alin. (1) lit. c din Regulamentul nr. 679/2016 – respectarea unei obligații legale ce cade în sarcina Organizatorului
Direct de la dumneavoastră
3 ani de la data rezolvării cererii, respectiv a reclamației în cauză
7.
Imaginea/înregistrări audio-video
Mediatizarea evenimentului, inclusiv pentru publicitatea ce va fi făcută pentru edițiile viitoare
Art. 6 alin. (1) lit. f din Regulamentul nr. 679/2016 – Interesul legitim al Organizatorului, Flight Festival fiind un eveniment public mediatizat
Colaboratorii Organizatorului contractați pentru facilitarea serviciilor foto – video
Perioadă nelimitată
8.
Nume, prenume, date de contact, informații referitoare la profesie, experiență, interese – Angajați/voluntari
Recrutare, încheierea contractelor de muncă/voluntariat, desfășurarea și încetarea raportului de muncă/voluntariat
Pentru recrutare – Art. 6 alin. (1) lit. f din Regulamentul nr. 679/2016 – Interesul legitim al Organizatorului
Pentru încheierea, desfășurarea și încetarea raportului de muncă/voluntariat – Art. 6 alin. (1) lit. b și c din Regulamentul nr. 679/2016 – executarea unui contract, respectarea unei obligații legale ce cade în sarcina Organizatorului
Direct de la dumneavoastră
3 ani de la data încetării raportului de muncă/voluntariat
9.
Nume, prenume, număr de telefon, calitatea reprezentanților furnizorilor de bunuri și servici
Executarea contractelor de furnizare bunuri și servicii
6 alin. (1) lit. b din Regulamentul nr. 679/2016 – executarea unui contract
De la societățile partenere cu care se încheie contracte de furnizare bunuri și servicii
3 ani de la încetarea contractului în cauză
10.
Nume, prenume, imagine ale artiștilor
Executarea contractului
6 alin. (1) lit. b din Regulamentul nr. 679/2016 – executarea unui contract
Direct de la persoana vizată
3 ani de la încetarea contractului în cauză

3. Destinatarii datelor cu caracter personal
Accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal este limitat la persoanele angajate sau colaboratoare ale Organizatorului a căror activitate prestată pentru organizarea Flight Festival nu se poate desfășura fără prelucrarea respectivelor date.
Pentru rezolvarea unor cereri sau reclamații adresate Organizatorului, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi comunicate unor terțe persoane dacă vor fi solicitate servicii (precum cele juridice) din partea acestora necesare pentru rezolvarea respectivelor cereri/reclamanții.
4. Transferul datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal prelucrate de către Organizator nu sunt transferate în țări care nu fac parte din Uniunea Europeană.
5. Securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Principii
Organizatorul Flight Festival a implementat măsuri de securitate adecvate pentru protejarea datelor furnizate de dumneavoastră împotriva accesului neautorizat, distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării sau dezvăluirii, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală, in conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016.
Organizatorul prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal cu respectarea următoarelor principii:
• principiul prelucrării în mod legal, echitabil și transparent

• principiului limitării scopului pentru care se prelucrează datele cu caracter personal

• principiul minimizării datelor cu caracter personal

• principiul prelucrării doar a datelor datelor valabile/„la zi”

• principiul limitării perioadei de stocare

• principiul integrității și confidențialității

• principiul responsabilității.

6. Drepturile de care beneficiați
În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:
1.
Dreptul la informare
Aveți dreptul la informare cu privire la prelucrarea datelor dumneavostră cu caracter personal efectuată de către Organizator, drept care este respectat în principal prin prezenta informare.

2.
Dreptul de acces la date
Aveți dreptul de a obține confirmarea din partea Organizatorului cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare, respectiv modalitatea în care vă sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc.

3.
Dreptul la rectificare 
Aveți dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Organizator a datelor cu caracter personale inexacte/nejustificate, precum și completarea datelor incomplete.

4.
Dreptul de ștergere a datelor, fără întârzieri nejustificate
„dreptul de a fi uitat”
Aveți dreptul de a solicita Organizatorului să șteargă datele dumnevoastră cu caracter personal pe care le prelucrează. Acest drept nu este unul absolut, ci se sub anumite condiții. Astfel, vă informăm că că demersul solicitat e posibil:
• la expirarea duratei prelucrării;
• dacă datele nu mai sunt necesare în raport cu scopul prelucrării;
• dacă se retrage consimțământul și nu există alt temei al prelucrării;
• dacă vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
• dacă prelucrarea e ilegală;
• dacă ștergerea e obligatorie prin lege.

De asemnea, este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice.

5.
Dreptul la restricționarea prelucrării
Restricționarea prelucrării se poate solicita atunci când constatați că:
• datele nu sunt exacte;
• prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii;
• Organizatorul nu mai are nevoie de date, dar dumneavoastră le solicitați pentru o acțiune în instanță și acestea nu au fost încă șterse;
• vă opuneți prelucrării.

Organizatorul poate continua prelucrarea datelor restricționate dacă e necesar pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, ori protejarea/apărarea unei persoane însă doar cu consimțământul user-ului/vizitatorului.

6.
Dreptul de portabilitate a datelor
Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către Organizator către un alt operator de date indicat de dumneavoastră.

7.
Dreptul la opoziție
Aveți dreptul să vă opuneți la prelucrarea datelor dumnaevoastră cu caracter personal:
• în orice moment, în cazul în care prelucrarea are la bază un interes legitim și ceva din situația dumneavoastră concretă vă face să aveți obiecțiuni referitoare la prelucrarea pe acest motiv, cu excepția cazurilor în care poate demonstra că Organizatorul are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță
• în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, în cazul în care datele care vă vizează sunt prelucrate în scop de marketing direct.

8.
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate 
Aveți dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

9.
Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) sau instanțelor competente
Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați persoanei de contact desemnată în acest sens la umrătoarea adresă de e-mail:connect@flight-festival.ro.
De asemenea,în cazul în care Organizatorul v-a încălcat unul dintre drepturile mai sus menționate, aveți dreptul de a depune o plângere la ANSPCP folosind formularul model regăsit pe site-ul www.dataprotection.ro pe care să o transmiteți fie pe adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro sau la sediul acestora din București, Sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30,cod postal 010336.
Totodată, vă puteți adresa și instanțelor de judecată comptente.
Organizatorul însă dorește ca orice conflict/diferend ivit să fie rezolvat pe cale amiabilă și are toată disponibilitatea în acest sens.
Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, vă îndrumăm să vă adresați Organizatorului la adresa de e-mail connect@flight-festival.ro.
10. Confidențialitatea minorilor
Minorii care nu au implinit vârsta de 16 ani pot achiziționa biletele la Flight Festival prin intermediul site-ului numai dacă au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legii. Achiziționarea biletului presupune crearea de cont de utilizator caz în care se vor prelucra datele cu caracter personal ale minorului cu acordul reprezentantului sau tutorelui legal. Rugăm reprezentantul sau tutorele legal al minorului care nu a împlinit vârsta de 16 ani să fie diligent în ceea ce privește permiterea minorului să își creeze contul de utilizator și să achiziționeze biletul de participare de pe site, iar în cazul în care nu este de acord ca Organizatorul să prelucreze datele cu caracter personal ale minorului, să efectueze el însuși demersurile necesare pentru achiziționarea biletului sau să se adreseze Organizatorului la adresa de e-mail connect@flight-festival.ro.

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor va avea loc în condițiile prezentei politici. Dacă intrăm în posesia datelor cu caracter personal ale minorului fără a cunoaște că acesta nu a împlinit cel puțin vârsta de 16 ani și suntem înștiințați de acest lucru, vom încerca să obținem consimțământul parental adecvat pentru a utiliza aceste informații sau, în cazul în care nu este posibil, vom șterge informațiile de pe serverele noastre.

Dacă doriți să ne comunicați primirea de informații despre persoanele cu vârstă sub 16 ani, vă rugăm să ne contactați pe e-mail la: connect@flight-festival.ro.

Orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicații sau dispozitive acoperite de această Politică garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu.
11. Aspecte finale. Modificări în Politica de Confidențialitate
Prezenta Politică de Confidențialitate se completează cu secțiunea 21 din Regulament destinată informării referitoare la Prelucrarea datelor cu caracter personal.
Ne rezervăm dreptul de a modifica această Politică de Confidențialitate. În cazul unor modificări majore pe viitor, veți fi înștiințat pe e-mail (dacă este posibil) sau prin afișarea unui mesaj specific pe site.

12. Contact
Persoană de contact: Cezar Stoienescu
Număr de telefon: 0720 666 656
Adresă de e-mail: connect@flight-festival.ro
***
Vă mulțumim.
Echipa Fundația Academică Culturată din Timișoara și New Promo Mod SRL,
Organizator al Flight Festival